Visie

Johan Frisoschool Rijssen

Pedagogische visie

Welzijn is het fundament voor het leren. Pas als kinderen zich prettig voelen en gezien weten, kan het leerproces op gang komen. Wij bevorderen het welzijn van de kinderen. Zij krijgen de aandacht en de begeleiding die ze nodig hebben om zich prettig te voelen. Wij zien onderwijs en welzijn als een onlosmakelijk geheel. We ervaren dat leren niet alleen meer plaatsvindt binnen de muren en de uren van de school. De Johan Frisoschool wil verbindend zijn.

Wij geloven in formeel en informeel leren. Welzijnswerk vinden we een verlengstuk van ‘passend onderwijs’. Samen met de gemeente Rijssen-Holten denken we na over hoe we zorg en welzijn kunnen laten aansluiten op ons onderwijs met als uiteindelijk doel: het optimaliseren van de leer- en talentontwikkeling van de kinderen. Daarom werken we samen met een aantal kernpartners. Samen geven we vorm aan onderwijs, zorg, welzijn en opvang. Samen werken we toe naar een buurt-kindcentrum.

Visie | Johan Frisoschool Rijssen
Visie | Johan Frisoschool Rijssen

Onderwijskundige visie

De Johan Frisoschool heeft als functie het geven van goed onderwijs. Taal en rekenen vinden we belangrijk echter ons onderwijs is meer dan dat. We gaan er vanuit dat ieder kind zich ontwikkelt, altijd en overal, passend bij de omstandigheden. Vanuit de beginsituatie onderzoeken we samen met het kind wat het nodig heeft om verder te kunnen groeien en ontwikkelen.

Het kind in de samenleving

Kinderen staan in de samenleving van de toekomst. Via verschillende media komen de kinderen met de hele wereld in aanraking. Wij praten met de kinderen over de actualiteit. Dit doen we vanuit onze christelijke waarden en normen. Leerlingen hebben een stem, zij mogen hun mening geven maar we leren de kinderen om ook te luisteren naar elkaar. Aan het begin van de dag staan we in het bijzonder stil bij onze identiteit. Drie keer per week vertellen we een verhaal uit de bijbel en twee keer per week praten we daarover met elkaar. We willen graag dat kinderen zich ontwikkelen tot burgers in een multiculturele maatschappij. Want hoe ouder kinderen worden, hoe meer zij ontdekken dat zij niet alleen op de wereld zijn.

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij moeten kinderen leren hoe de samenleving werkt. Onze kanjerregels helpen ons met de omgang met elkaar. Op school leren de kinderen ook over gezond gedrag, bewegen en relationele vorming. Ook het curriculum van IPC helpt ons om de kinderen te laten groeien en ontwikkelen tot mentaal en fysiek gezonde wereldburgers.

Johan Frisoschool Rijssen | Kind samenleving
Johan Frisoschool Rijssen | Kanjer training
Play Video

Basisvaardigheden

Rekenen en taal doen we opbrengstgericht volgens Expliciete Directe Instructie (EDI) met behulp van Snappet. Dit is een digitale adaptieve manier van werken waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Door gebruik te maken van het Chromebook heeft de leerkracht direct inzicht in de voortgang van de kinderen. De leerkracht ziet welke kinderen de leerstof al begrijpen en welk kind nog meer oefening nodig heeft. Dit zorgt voor betere leerresultaten. De leerresultaten worden geborgd middels IEP (Inzicht Eigen Profiel). Twee keer per jaar monitoren we de voortgang waarbij we kijken naar de groei van het kind ten opzichte van zichzelf.

Johan Frisoschool Rijssen | Basisvaardigheden
Johan Frisoschool Rijssen | Snappet

Brede vaardigheden

Wij bieden thematische en geclusterde lessen aan vanuit de vakgebieden wereldoriëntatie, techniek, burgerschap en expressie. Dit doen we met behulp van International Primary Curriculum (IPC). Dit aanbod is kerndoelen dekkend waarbij kinderen op eigentijdse wijze (vanuit de 21e eeuwse vaardigheden) door ‘onderzoekend en ontdekkend’ leren worden uitgedaagd in het ontwikkelen van hun talenten.

IPC laat kinderen werken vanuit betekenisvolle projecten. Het draait daarbij om onderzoekend en ontdekkend leren waarbij de kinderen die dat nodig hebben zich ook verder kunnen verdiepen op zijn of haar eigen niveau. Vanuit IPC wordt ons thematisch onderwijs aangeboden binnen een vaste structuur.

Deze structuur is in de lokalen terug te zien op de leerwand.

Ook is het curriculum van IPC er op gericht dat kinderen op jonge leeftijd al ontdekken

Leren leren is daarbij een onmisbare vaardigheid voor de kinderen in een continu veranderende maatschappij.

Johan Frisoschool Rijssen | IPC
Play Video
Johan Frisoschool Rijssen | Onderzoekend en ontdekkend leren
Johan Frisoschool Rijssen | Onderzoekend en ontdekkend leren